شرایط و ضوابطقانون 1 :

این فروشگاه طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران عمل می کند.

قانون 2:

شرایط پرداخت طبق قوانین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.

قانون 3:

مسئولیت سفارش دقیق اجناس،دقت به مبلغ،آدرس و دیگر موارد مربوط به سفارش با خود سفارش دهنده است.

Product added to wishlist